Privacy Verklaring

MVZ Culinair is gevestigd aan de Noorderkade 11 te Blokzijl. KvK nr 77706110

MVZ Culinair respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens MVZ Culinair verwerkt.

Verwerkings verantwoordelijke en communicatie

Maarten van Zoggel (info@mvzculinair.nl)

MVZ Culinair verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

MVZ Culinair verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verwerken van reserveringen
 • het verzenden van facturen
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MVZ Culinair verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt MVZ Culinair omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt en/of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

MVZ Culinair verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

MVZ Culinair deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

MVZ Culinair hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MVZ Culinair bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@mvzculinair.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd

Gebruik social media

Op de website van MVZ Culinair, www.mvzculinair.nl , zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram of Facebook. MVZ Culinair houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 2. We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in het contactformulier op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. Er worden geen invasieve of tracking cookies gebruikt.

  Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). MVZ Culinair wijst je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automatic.

  Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Aanpassing privacy statement

MVZ Culinair heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website www.mvzculinair.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Maarten van Zoggel via

Deze privacy verklaring is op 11 juni 2020 vastgesteld.

Download
Privacy Verklaring
in PDF formaat

documenten